Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA BTK)
MTA BTK Történettudományi Intézet

TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS (FIATAL KUTATÓ)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 4 hónap próbaidővel max. 48 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kutatási téma: 1945 utáni társadalomtörténet és mindennapok története Magyarországon: helyi közösségek vizsgálata. A kommunista korszak magyarországi történetében számos olyan hosszan ható társadalmi folyamat feltárása várat még magára, amely alulnézetből és a mindennapok felől vizsgálja a helyi közösségek történetét. Az 1945 utáni társadalom tagjainak alkalmazkodása az új hatalmi rendszerhez, illetve az attól eltérő autonóm társadalmi identitások létrehozása európai összehasonlításban is új kutatási eredményeket hozhat a lokális közösségek (lakóhelyi közösségek, települések, gyárak és vidék társadalma) levéltári kutatása és vizsgálata során. Az MTA BTK Történettudományi Intézetben alkalmazandó fiatal kutató feladata a lokális közösségekhez kötött társadalmi-kulturális közegnek a kutatása lesz, különösen az eddig még kevésbé vagy egyáltalán nem ismert levéltári és más források feltárása segítségével. A pályázóval szembeni elvárás továbbá, hogy részt vegyen az intézetben folyó alapkutatásokban, forrásfeltáró munkában, oral history interjúk készítésében, illetve a további kutatásokat is megalapozó forrásleírások és adattárak elkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, történelem szakos MA diploma,

        angol nyelvismeret

        jártasság levéltári kutatásban, forrásszövegek olvasásában és/vagy történeti interjúk készítésében

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai intézményben szerzett gyakorlat, levéltári kutatásban való gyakorlat vagy tanulmányút, már meglévő szakmai publikációk és különösen a történettudományi PhD-képzés megkezdése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolatai

        motivációs levél

        annak a kutatásnak a rövid (maximum 2 oldalas) munkaterve, amelyet a fiatal kutatói ösztöndíj során szeretne megvalósítani

        pályázat elnyerése esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban található személyes adatokat az eljárással összefüggésben a kutatóközpont kezelheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1453 Budapest, Pf. 33 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKKP/725-15/2018 , valamint a munkakör megnevezését: TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS (FIATAL KUTATÓ).         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKKP/725-15/2018, valamint a munkakör megnevezését: TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS (FIATAL KUTATÓ).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mta.hu - 2018. május 23.

        www.btk.mta.hu - 2018. május 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati felhívás teljes szövege a http://www.btk.mta.hu/allaspalyazatok.html oldalon olvasható.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.