Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA BTK)
MTA BTK Filozófiai Intézet

TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS (FIATAL KUTATÓ)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 4 hónap próbaidővel max. 48 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kutatási téma: A megértés filozófiai előfeltételei. A fiatal kutató kutatási témája a megértés filozófiai előfeltételeinek szisztematikus vagy történeti vizsgálata: annak feltárása tehát, hogy a filozófiai gondolkodás milyen fogalmi, tapasztalati, illetve társadalmi és értékorientációs előfeltételekre támaszkodik. A fiatal kutató feladata, hogy kapcsolódjon be az MTA BTK Filozófiai Intézet valamelyik kutatócsoportjának munkájába, és a kutatócsoport valamely tagjának irányítása mellett végezzen önálló kutatást a fenti kutatási téma egy nemzetközileg is érdeklődésre számot tartó részterületén. Ezen túlmenően tevékenyen vegyen részt a kutatócsoport szemináriumsorozatának és workshopjainak, konferenciáinak szervezésében. A fiatal kutató tudományos munkájára vonatkozó részletes követelményeket az intézmény Minősítési Szabályzatának 8.1. pontja tartalmazza, amely a www.btk.mta.hu honlapon érhető el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, filozófia vagy esztétika szakos egyetemi végzettség, illetve a felsőoktatásról szóló törvény szerinti mesterképzésben szerzett fokozat és szakképzettség,

        számítógép-felhasználói alapismeretek

        büntetlen előélet

        legalább egy világnyelv államilag elismert, okmánnyal igazolt, legalább középfokú ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó személyes adatai, postai és e-mail elérhetősége, illetve telefonszáma

        szakmai életrajz a felsőfokú tanulmányok, ösztöndíjak, nyelvtudás stb. részletes feltüntetésével

        teljes publikációs jegyzék (lehetőség szerint MTMT alapján)

        a három legfontosabbnak ítélt publikáció teljes szövege

        3000 karakteres kutatási terv

        a doktori képzésben való részvétel vagy megszerzett fokozat igazolása, akár felvételi eredmény is

        iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolatai

        pályázat elnyerése esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban található személyes adatokat az eljárással összefüggésben a kutatóközpont kezelheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1453 Budapest, Pf. 33 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKKP/725-8/2018 , valamint a munkakör megnevezését: TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS (FIATAL KUTATÓ).         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKKP/725-8/2018, valamint a munkakör megnevezését: TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS (FIATAL KUTATÓ).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mta.hu - 2018. május 23.

        www.btk.mta.hu - 2018. május 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati felhívás teljes szövege a http://www.btk.mta.hu/allaspalyazatok.html oldalon olvasható.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.