Kőszeg Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kőszegi Városi Múzeum

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.06.01-2023.05.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakmai munka biztosítása az intézményben; munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói felett; az intézmény képviselete az állami, társadalmi, gazdasági és civil szervezetek előtt; önálló, személyes felelősséggel járó döntések meghozatala az intézményt érintő ügyekben; nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása, ápolása; magasabb vezetői feladatok ellátása; a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász,

        az intézmény alaptevékenységének megfelelő - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképeség

        akkreditált államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás tanfolyam elvégzésének vállalása a megbízást követő két éven belül, amennyiben nem rendelkezik ilyen okirattal

        tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret

        kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység

        magyar nyelvtudás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        az álláshelyhez szükséges iskolai végzettség, szakképesítés, továbbá az államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, külföldi szakmai gyakorlat teljesítését igazoló okmány másolata

        legalább öt éves szakmai gyakorlat meglétére vonatkozó munkáltatói igazolás

        az intézmény irányítására, működtetésére vonatkozó vezetői és fejlesztési program

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, továbbá a képviselő-testület nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri annak zárt ülésen történő tárgyalását

        érvényes közalkalmazotti kinevezés másolata

        a pályázó eddigi szakmai munkájának bemutatása

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 94/562-539 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kőszeg Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1136/2018 , valamint a beosztás megnevezését: múzeum igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Kőszeg Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1136/2018, valamint a munkakör megnevezését: múzeum igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Vas megye, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. 105-ös iroda.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.koszeg.hu - 2018. február 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.koszeg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.