Magyar Államkincstár

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár
Pénzügyi és Számviteli Főosztály

költségvetési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Hold 4. .

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

- a Kormányrendelet 3. melléklet 149. pontja szerinti „Előirányzat-nyilvántartással és finanszírozással kapcsolatos feladatkör”, melyben az I. besorolási osztályban a képesítési előírás a következő: egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai végzettség és mérlegképes könyvelői, felsőfokú pénzügyi, költségvetési ellenőri, közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, okleveles könyvvizsgálói, okleveles pénzügyi revizori, közoktatási szakértői szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség. 150. pontja szerinti „Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatkör”, melyben az I. besorolási osztályban a képesítési előírás a következő: jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett költségvetési ellenőr szakképzettség vagy mérlegképes könyvelői, felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés.

Ellátandó feladatok:

- A Magyar Államkincstár és más költségvetési szerv közötti (többnyire feladatok átadás-átvételéhez kapcsolódó) költségvetési megállapodások előkészítése. Ennek keretében o a létszámhoz kapcsolódó személyi juttatási jogcímek meghatározása, számítása, o közteher meghatározása, o dologi kiadások előirányzatának meghatározása, o szükséges fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási előirányzat igény meghatározása, o előirányzatok rovatszintű megbontása, o előirányzat átadás-átvétel évenkénti áthúzódó hatásának meghatározása. - Kapcsolattartás, egyeztetés a megállapodás megkötésében résztvevőkkel, többek között a Kincstár szakmai-, humán-, jogi- és informatikai szakterületével. - Kapcsolattartás, egyeztetés a megállapodás megkötésében érintett másik költségvetési szerv kijelölt kapcsolattartójával. - Az elfogadott költségvetési megállapodásból eredő előirányzat-módosítás kezdeményezése, nyilvántartása, a következő évet érintő hatás kezelése a következő évi költségvetési javaslat készítésénél. - Egyéb, költségvetéshez kapcsolódó egyeztetések. - Részvétel a költségvetés elkészítésében. - A kapcsolódó hatályos jogszabályok, belső és külső szabályozók ismerete.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd a Kormányrendelet vonatkozó melléklete szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) valamint a Magyar Államkincstár vonatkozó belső szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy egyetem (lásd részletesen a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 3. mellékletének 149.; valamint 150. számú feladatkörénél felsoroltak szerint.),

        - legalább 10 éves szakmai gyakorlat,

        - számítógépes felhasználói szintű gyakorlati ismeret (MS Office).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői képesítés,

        - könyvelői gyakorlat,

        - idegen nyelv (angol vagy német) közép- vagy felsőfokú ismeret.

Elvárt kompetenciák:

        - pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés, ,

        - csapatmunka és együttműködési készség, ,

        - jó kommunikációs készség, ,

        - problémamegoldó képesség,,

        - magasfokú stressztűrési képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - Kizárólag a 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz (mely a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/.)

        - Motivációs levél.

        - Kizárólag a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettségeit, szakképzettségeit igazoló okiratok másolatai.

        - Nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolata.

        - A pályázó nyilatkozatot adhat pályázati anyagának a Kincstár adatbázisában 6 hónap időtartamig történő tárolásáról, illetve további felhasználásáról. Nyilatkozat hiányában a pályázat elbírálását követően a pályázati anyag megsemmisítésre kerül. A nyilatkozat a pályázat beküldésekor, az elektronikus üzenet részeként is megtehető.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 1 327-3692 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Hpf/645/2018 , valamint a munkakör megnevezését: költségvetési referens .         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár címére történő megküldésével (1054 Budapest, Hold u. 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Hpf/645/2018, valamint a munkakör megnevezését: költségvetési referens .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton allas@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik. Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a HPF/645/2018. azonosító számot, valamint a munkakör pontos megnevezését „költségvetési referens”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A meghirdetett munkakör betöltésének a feltétele a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony-létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani. Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatban további részleteket a Magyar Államkincstár honlapján a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/ ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben olvashat. A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.