Magyar Nemzeti Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Nemzeti Múzeum

JOGÁSZ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1113 Budapest, Daróci utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Nemzeti Múzeum által kötendő szerződések elkészítése, véleményezése. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása. Jogi segítségnyújtás. A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárásai és közbeszerzési eljárásai tekintetében jogi és közbeszerzési szakértelem biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködik a peres és peren kívüli jogi képviseletében. Előkészíti a belső szabályzatokat és utasításokat. Adatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, jogász,

        Magyar állampolgárság, • Cselekvőképesség, • Büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, jogi szakvizsga,

        Költségvetési szervnél szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        magyar nyelvű szakmai önéletrajz, • hatósági erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), • iskolai végzettséget, képesítést igazoló oklevelek másolata • az esetleges előnyt jelentő tényező meglétét igazoló okirat, • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 70 617 4377 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/324-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: JOGÁSZ.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/324-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: JOGÁSZ.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a Magyar Nemzeti Múzeum belső szabályzata alapján, szakértő munkatársakból álló szakmai bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgathatja meg. A pályázatok elbírálásával összefüggésben a bizottság javaslata alapján a főigazgató dönt. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mnm.hu - 2018. február 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mnm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.