Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pesterzsébeti Múzeum

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1201 Budapest, Baross utca 53.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szerv vezetője az intézmény irányítója és egyszemélyes felelőse. Munkáltatói jogokat gyakorol az intézmény dolgozói felett. Felelős az irányítása alatt álló szervezet törvényes működéséért, a szakmai és gazdasági vonatkozású intézkedések időben történő megtételéért. Vezeti és képviseli az intézményt, meghatározza annak szervezeti felépítését és működési rendjét. Gondoskodik az intézmény szervezeti és működési szabályzatának, illetve egyéb szabályzatainak elkészítéséről. Az intézmény költségvetésének keretein belül biztosítja a feladatok végrehajtásához szükséges feltételrendszert. Elkészíti, illetve elkészítteti az intézmény működésével kapcsolatos beszámolókat. Gondoskodik az intézmény költségvetési tervének elkészítéséről. Meghatározza a személyzeti feladatokat és ellenőrzi azok végrehajtását. Felelős a munkáltatói intézkedések szakszerűségéért, a költségvetési előirányzatok és létszámkeretek betartásáért és betartatásáért. Felelős az intézmény vagyontárgyainak rendeltetésszerű használatáért, az intézmény gazdálkodásáért, a tervezési, beszámolási kötelezettségének teljesítéséért. Gondoskodik a Múzeum anyagának gyarapításáról, megőrzéséről, kezeléséről és nyilvántartásáról.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

        nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával

        legalább öt éves szakmai tapasztalat a végzettségnek vagy szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban

        kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység

        államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzésen való részvételt igazoló okirat bemutatása vagy a képzésen való - a megbízást követő 2 éven belül történő - részvétel vállalásáról szóló nyilatkozat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok, okmányok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy a pályázó nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt

        az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásról

        államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzésen való részvételt igazoló okirat vagy a képzésen való – a megbízást követő 2 éven belül történő - részvétel vállalásáról szóló nyilatkozat

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul, és a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik

        pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt Képviselő-testületi ülés tartására

        A pályázatokat papír alapon, két azonos szövegű és mellékletű példányban (1 példányt nem összefűzve), valamint 1 példányt elektronikusan, CD-n kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 061/289-2511 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata címére történő megküldésével (1201 Budapest, Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárság, Kossuth Lajos tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5563/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Pesterzsébeti Múzeum intézményvezető (magasabb vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata címére történő megküldésével (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5563/2018, valamint a munkakör megnevezését: Pesterzsébeti Múzeum intézményvezető (magasabb vezető).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 69.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a 150/1992. (XI.20.) Korm.r.-ben meghatározott személyekből álló bizottság véleményezi. A pályázatok bizottsági véleményezése a pályázók személyes meghallgatását követően történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben, szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezésről, illetve a vezetői megbízásról a bizottság javaslata alapján Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, melyhez előzetesen a kultúráért felelős miniszter véleményét is kikéri. A Képviselő-testület a pályázati határidő lejárta után, a szakmai bizottság és a miniszter írásbeli véleményének ismeretét követő soron következő ülésén hoz döntést. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pesterzsebet.hu oldalon, valamint a www.pesterzsebetimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.