Gyöngyfa Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gyöngyfa Községi Önkormányzat

Falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, Gyöngyfa, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 39.&-ában, továbbá a helyi önkormányzati rendeletben és a szakmai programban meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Falu- és tanyagondnoki alapképzés megléte, ennek hiányában a pályázó nyilatkozata arról, hogy a foglalkoztatásának kezdő időpontjától számított egy éven belül a falugondnoki képesítést megszerzi.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, szociális munkakör ellátására jogosító végzettség,

        Helyismeret

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű rugalmasság, mobilitás, kommunikációs képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata.

        Falu- és tanyagondnoki alapképzésről igazolás, ennek hiányában a pályázó nyilatkozata arról, hogy a foglalkoztatásának kezdő időpontjától számított egy éven belül a falugondnoki képesítést megszerzi.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztevevők a pályázat tartalmát megismerhessék.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyfa Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (7954 Gyöngyfa, Petőfi utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KI/21/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyfa Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (7954 Gyöngyfa, Petőfi utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KI/21/2018., valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Gyöngyfa Községi Önkormányzat képviselő-testület bírálja el a pályázatot. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.