Békéssámson Községi Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békéssámson Községi Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5946 Békéssámson, Szabadság utca 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi munkakör ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló oklevél másolata

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely köznevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget a kinevezése esetén megszünteti

        pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 68/470-028 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békéssámson Községi Óvoda címére történő megküldésével (5946 Békéssámson, Szabadság utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Békéssámson Községi Óvoda címére történő megküldésével (5946 Bekéssámson, Szabadság utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5946 Békéssámson, Békéssámson Szabadság utca 42. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Békéssámson Községi Óvoda hirdetőtáblája - 2018. március 19.

        Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábjája - 2018. március 19.

        www.bekessamson.hu - 2018. március 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.