Klebelsberg Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Központ

információbiztonsági felelős

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Ellátandó feladatok:

Az adatvédelemmel, a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos és az elektronikus információszabadságból eredő feladatok koordinálása; a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével, az egyedi adatigénylések teljesítése rendjének meghatározásával kapcsolatos feladatok ellátása; adatszolgáltatás végzése az egységes közadatkereső rendszer számára; az adatvédelemmel összefüggő jogi normák megtartásának ellenőrzése; a hozzá érkezett bejelentések kivizsgálása; a belső adatvédelmi nyilvántartás vezetése; a minősített irat- és adatkezelés felügyeletének ellátása. Az informatikai szakterülettel együttműködve felel a Klebelsberg Központnál előforduló valamennyi, az elektronikus információs rendszerek védelméhez kapcsolódó feladat ellátásáért, továbbá a vonatkozó jogi normák betartásáért és betartatásáért. Az informatikai szakterülettel együttműködve gondoskodik a Klebelsberg Központ elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtéséről és fenntartásáról, elvégzi annak tervezését, szervezését, koordinálását és ellenőrzését. Véleményezi az elektronikus információs rendszerek biztonsága szempontjából a tárgykört érintő szabályzatokat és szerződéseket. Előkészíti a Klebelsberg Központ elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását és a Klebelsberg Központ biztonsági szintbe történő besorolását. Kapcsolatot tart a jogszabályban meghatározott hatósággal és a kormányzati eseménykezelő központtal, az ott meghatározott elektronikus információs rendszert érintő biztonsági eseményről tájékoztatni köteles az érintett szervet.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Klebelsberg központ feladat- és hatáskörébe tartozó adatvédelmi, az információszabadság és az információs önrendelkezési jog gyakorlásával összefüggő, a biztonsági és az informatikai biztonsági, valamint a minősített irat- és adatkezelési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, / Főiskola és elektronikus információbiztonsági vezető megnevezésű képesítés megléte vagy rendelkezik felsőfokú végzettséggel és a) az Information Systems Audit and Controll Association (ISACA) által kiadott: aa) Certified Information System Auditor (CISA), vagy ab) Certified Information Security Manager (CISM), vagy ac) Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC), b) az International Information Systems Security Certification Consortium Inc. által kiadott Certified Information Systems Security Professional (CISSP) érvényes oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel és az alábbi öt szakterület közül valamelyik területen legalább 5 év szakmai tapasztalattal rendelkezik: a) információbiztonsági irányítási rendszer aa) tervezése, ab) kialakítása, ac) működtetése során, b)az információbiztonsági ellenőrzés vagy felügyeleti tevékenység területén, c) információbiztonsági kockázatelemzés területén, d) az elektronikus információs rendszerek információbiztonsági tanúsítási tevékenysége során, vagy e) az elektronikus információs rendszerek információbiztonsági tesztelésében (etikus hacker tevékenységben),

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        információbiztonsági felelős munkakörben szerzett legalább 1 éves szakmai gyakorlat megléte

Elvárt kompetenciák:

        stratégiai gondolkodás,

        döntési képesség,

        felelősségvállalás és felelősségtudat,

        eredményes és hatékony időgazdálkodás,

        rugalmasság,

        együttműködési készség,

        terhelhetőség, nagyfokú munkabírás,

        szakmai elhivatottság,

        kiemelkedő kommunikációs és problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, egyéb szakképesítést, illetve idegennyelvtudást igazoló okiratok másolata

        motivációs levél

        egyéb, a pályázót bemutató, elbíráláshoz szükséges információk

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 1/896-0738 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-7/2018 , valamint a munkakör megnevezését: információbiztonsági felelős.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Központ címére történő megküldésével (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-7/2018, valamint a munkakör megnevezését: információbiztonsági felelős.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Tájékoztatjuk, hogy személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a Kiíró szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.