Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Média Intézet

intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2. és Zugligeti út 9-25. .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Az egyetem integratív intézményfejlesztési folyamataiban aktív szerepvállalás • az egyetem egyéb oktatási szervezeteivel, K+F+I laborjaival együttműködve, egyeztetve alakítja az intézet képzési programjainak fejlesztését • Irányítsa a nemzetközi szakmai kapcsolatok fejlesztését • Vegyen részt a kreatív ipar egyéb területeivel való kapcsolatok építésében • Vállaljon aktív szerepet az egyetemen folyó művészeti és tudományos munka szervezésében • Az Intézet oktatásszervezési tevékenységének az irányítása és ellenőrzése • Az Intézet képviselete az egyetemi testületek és a rektor előtt, valamint – hatáskörének keretein belül – az egyetemen kívüli fórumokon • Az Intézet minden képzési területét érintő közös oktatási programok koordinálása, szervezése • az Intézet keretében folyó művészi, tervezői, tudományos alkotó- és kutatómunka és publikációs tevékenység elősegítése, összehangolása, projekt- és kutatásszervezési feladatok koordinálása, a pályázati tevékenység ösztönzése • Az intézeti adminisztráció, Intézeti Titkárság irányítása • Az Intézeti Tanács elnöki teendőnek ellátása, gondoskodás a tanács döntéseinek előkészítéséről, határozatainak és az egyetem testületei határozatok végrehajtásának ellenőrzése • Az Intézeti Tanács teljes Intézetet érintő döntéseinek végrehajtásának ellenőrzése • Az Intézeti képzési programok vezetői által kezdeményezett kötelezettségvállalás, utalványozás, megbízás, szerződés stb. ellenjegyzése; egyéb intézeti ügyekben önállóan a kiadmányozási és az intézet rendelkezésére álló pénzügyi keretek tekintetében a kötelezettségvállalási és az utalványozási jogkör gyakorlása • A minőségbiztosítás intézeti szintű koordinálása • Az Intézet oktatóinak, kutatóinak és nem oktató-kutató munkatársainak rendszeres és részletes tájékoztatása az intézet gazdasági helyzetéről és oktatási, művészeti alkotó valamint kutatási tevékenységeiről, intézeti oktatói-kutatói-dolgozói értekezlet keretében, a felsőbb szintű vezetői döntésekről való tájékoztatás az intézeten belül • Véleménynyilvánítás, javaslattétel és döntések kezdeményezése az intézetet érintő, hatáskörét meghaladó kérdésekben • A felsőbb szintű szabályzatokban megállapított egyéb feladatok ellátása, hatáskör gyakorlása. • Intézeti szintű HR tevékenység (oktatók kutatók karrierfejlesztése, díjakra való előterjesztések, egyetemi előmenetelük segítése).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        idegen nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás,

        felsőoktatási oktatási és tudományos gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        a média és művészetek gyakorlati és elméleti területeit áttekinteni képes integratív szemlélet - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        hazai és nemzetközi konferenciák, tudományos események szakmai előkészítésében való részvétel - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        tudományos fokozat vagy ezzel egyenértékű művészeti díj

        kiemelkedő kommunikációs képességek, kooperativitás

        nemzetközi szakmai tapasztalat

        a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítése

Elvárt kompetenciák:

        magas fokú kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        oktatói, tudományos, szakmai munkájának és eredményeinek bemutatása;

        a feladatkör ellátásának szakmai koncepciója; egyetemi diploma, nyelvvizsga bizonyítvány másolata

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR 276/2018. , valamint a beosztás megnevezését: intézetigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címére történő megküldésével (1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR 276/2018., valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet eredményt, valamint a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja. A tárgymegjelölésben kérjük feltüntetni: Média Intézet / Intézetigazgató

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mome.hu - 2018. március 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mome.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.