Berettyó Kulturális Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Berettyó Kulturális Központ
Bihari Múzeum

történész muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Kálvin 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Berettyóújfaluban működő Berettyó Kulturális Központ - Bihari Múzeum egységében történész muzeológusként a település és a térség tudományos feltárása, kutatása, történeti tárgyi és dokumentum-anyagának gyűjtése, feldolgozása. A Bihari Múzeum gyűjteményeinek gyarapítása, digitalizálási feladatok, tudományos igényű és ismeretterjesztő publikálás, kiadványszerkesztés, kiállításrendezés, tudományos konferenciák szervezése, a kutatószolgálat biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, történelem szak (osztatlan képzés vagy MA),

        közgyűjteményi, elsősorban múzeumi gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        ECDL

        szakirányú tudományos tevékenység, publikálás

        büntetlen előélet, ne álljon foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        PhD, történelem szak,

        latin nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        források fordítása, elemzése - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        előadások, publikálás - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        a bihari gyűjtőterületen jártasság, helyismeret - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        tudományos fokozat, vagy megkezdett doktori iskola

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség

        Jó szintű csapatmunka, együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        közgyűjteményi gyakorlati idő igazolása

        publikációs jegyzék

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárásban összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/279-1188 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berettyó Kulturális Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 53/2018 , valamint a munkakör megnevezését: történész muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Berettyó Kulturális Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 53/2018, valamint a munkakör megnevezését: történész muzeológus.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, , . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatok előszűrésre kerülnek, meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetén kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.berettyoujfalu.hu - 2018. április 3.

        www,biharimuzeum.hu - 2018. április 3.

        www.berettyokk.hu - 2018. április 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berettyokk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.