Petőfi Irodalmi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Irodalmi Múzeum

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 Budapest, Károlyi utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vonatkozó jogszabályok, belső ellenőrzési standardok, módszertani útmutatók szerint a Petőfi Irodalmi Múzeumnál és a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 15. § (4) bekezdése alapján az Országos Idegennyelvű Könyvtárnál a belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása,a belső ellenőrzések elvégzése, ellenőrzési jelentések elkészítése. A tevékenységhez kapcsolódó adminisztráció, dokumentumkezelés és nyilvántartás. Belső ellenőrzési terv és éves ellenőrzési jelentés elkészítése, a belső ellenőrzési kézikönyv rendszeres felülvizsgálata, aktualizálása, tanácsadói feladatok, valamint a Bkr.-ben foglalt egyéb feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, és/vagy egyetemi szintű felsőfokú iskolai végzettség és szakképesítés a 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet alapján,,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet szerinti szakmai tapasztalat

        az Áht.70. § (4) bekezdésében meghatározott engedély és a kapcsolódó képzési kötelezettség teljesítése ÁBPE I., ÁBPE II. tanúsítvány(ok) megléte

        alkalmazás esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben történő foglalkoztatásról

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata,

        a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/52/2018 , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével (1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/52/2018, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A beérkezett pályázatok alapján kiválasztottakkal személyes elbeszélgetés lehetséges. A határidőn túl beérkezett pályázatokat az elbírálásnál nem tudjuk figyelembe venni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pim.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.