Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ

gazdasági vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 16-18.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellenőrzi és irányítja a múzeumigazgatóval közösen az intézmény gazdasági működését. Összeállítja az intézmény éves költségvetését, ellátja a költségvetéssel kapcsolatos feladatokat. Havi, negyedéves, éves - időközi jelentések – mérlegjelentések készítése, könyvelési feladatok ellátása. Irányítja és felügyeli a gazdasági csoport munkáját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, végzettség és emellett a.) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés vagy b.) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség; ,

        legalább 5 év gazdasági szakterületen eltöltött gyakorlat

        regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelő

        EcoStat rendszer ismerete

        a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        gazdasági szakterületen szerzett – legalább 1-3 év – vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

        fényképes szakmai önéletrajz

        képesítést igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy igazolás annak megkéréséről

        hozzájáruló nyilatkozat a pályázatok elbírálásában részt vevőknek a pályázatokba történő betekintési jogát illetően

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ címére történő megküldésével (6801 Hódmezővásárhely, Pf. 2. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 142/2018-2 , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 16-18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 142/2018-2, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezési határideje 2018. április 27-én 12 óra, benyújtásának feltétele a munkakör betöltéséhez elvárt követelmények megléte, a kért dokumentumok csatolása. A kinevezésről a múzeumigazgató dönt. Minden pályázó elektronikus úton értesítést kap az eredményről. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tornyaimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.