Zalaegerszegi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola

intézményvezető helyettes (2 fő) (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.16 - 2023.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Iskola utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény nevelési-oktatási feladatainak koordinálása, ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,

        büntetlen előélet

        foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt nem áll

        cselekvőképesség

        a nevelési‑ oktatási intézményben pedagógus‑munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus‑munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        legalább 5 éves szakmai gyakorlat pedagógus munkakörben

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógus‑szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        motívációs levél

        iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé; vagy az igénylés igazolása

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel történő közléséhez)

        hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

        munkáltatói igazolás a legalább 5 éves szakmai gyakorlatról

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0692/596-693 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/184/00525-1/2018 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/184/00525-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető helyettes.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, Zalaegerszegi Tankerületi Központ 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt az álláshely betöltéséről. A tankerületi igazgató a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        intézmény honlapja - 2018. április 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ovegesiskola.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.