Kardoskút Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.07.02.-2023.07.01.-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5945 Kardoskút, Kossuth Lajos utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézménypedagógiai programját, képviseli az intézményt. Az intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyerekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért. Az intézményvezető elősegíti a gyermeklétszám fokozatos emelkedését, szükség szerint fejlesztési javaslatokat fogalmaz a fenntartó önkormányzat irányába.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség megléte

        Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        Legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A betöltendő közalkalmazotti munkakör a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően kerül megállapításra.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Helyismeret

        Vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajz

        Vezetési, fejlesztési program

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okiratokhiteles másolata

        Szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek

        Nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        Nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-68-429-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kardoskút Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5945 Kardoskút, Máecius 15. tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 101/2018, , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Kardoskút Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 101/2018,, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kardoskut.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 7.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.