Néprajzi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Néprajzi Múzeum
Gyűjteményi Főosztály

muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyűjteménygondozás (nyilvántartás, digitalizálás, gyűjteménygyarapítás, gyűjtemények költöztetése), kurátori feladatok (közreműködés az új állandó kiállítások létrehozásában), tudományos munka (kutatás, publikálás, konferencia-részvétel)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, néprajz vagy kulturális antropológia szak, MA diploma,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság vagy jogszabály szerint bevándorolt vagy letelepedett státusz; bűntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, muzeológiai szakirány,

        Német vagy egyéb idegen nyelv ismerete és az ezt igazoló nyelvvizsga

        Múzeumi gyakorlat, terepmunka tapasztalatok

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű együttműködési készség, pontosság, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, motivációs levél, amelyben a pályázó fogalmazza meg, hogy miért tartja érdekesnek a néprajzi tárgygyűjteményben folytatott munkát, muzeológiai feladatokat

        Iskolai végzettséget (MA) és egyéb szakképesítést tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás), vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény

        Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárásban szükséges kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a (+361) 473-2404 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NM/235-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NM/235-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: muzeológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat szakmai bizottság bírálja el. A bizottság személyes beszélgetésre hívhatja be a pályázókat. A pályázat nyerteséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.neprajz.hu - 2018. április 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.neprajz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.