Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Gondozási Központ

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. június 1-től kezdődő 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2626 Nagymaros, Vasút utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményvezetői feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet 5. mellékletének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 1/2000.(I.7) SZCSM rendelet 3. mellékletében előírt felsőfokú végzettség és szakképzettség,

        Szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

        Magyar Állampolgárság

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ban meghatározótt kizáró ok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-27-595/118 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2626 Nagymaros, Fő tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1968/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2626 Nagymaros, Fő tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1968/2018, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2626 Nagymaros, Fő tér 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testülete dönt a soron következő ülésén, melyhez a vezetői programról az intézmény alkalmazotti közösségének a véleményét is kikéri.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagymaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.