Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csodakút Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csodakút Óvoda
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szarka Tagóvodája

Tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1213 Budapest, Szarka utca 8-10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a tagintézményben folyó szakmai- pedagógiai munka vezetése, óvodapedagógusi feladatok ellátása. Szervezi, irányítja, ellenőrzi az óvoda működéséhez szükséges pedagógiai, tanügyi, gazdálkodási, ügyviteli teendőket és a tagóvodában dolgozók feladatellátását. Végrehajtja az intézményi SZMSZ-ben rögzített és az intézményvezető által rá bízott vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

        Foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll

        3 hónap próbaidő vállalása

        Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást kaphat, aki a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Köznevelési/óvodai intézményben szerzett vezetői/magasabb vezetői tapasztalat.

        Pedagógus szakvizsga.

        Közoktatási vezető vagy óvodavezető szakképzettség.

        Az Oktatási Hivatal KIR adatbázis használatának ismerete.

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű pedagógiai elhivatottság, gyermekcentrikusság, igényes munkavégzés, együttműködési képesség

        Kiváló szintű kommunikáció

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésének való megfelelést.

        Az óvoda vezetésére vonatkozó szakmai koncepció.

        Írásos nyilatkozat: vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatásának vállalásáról, valamint arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

        Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy személyes adatinak kezeléséhez és továbbításához hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 061-211-3343 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csodakút Óvoda címére történő megküldésével (1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 110. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T-4-49/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csodakút Óvoda címére történő megküldésével (1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 110. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T-4-49/2018, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtása elektronikus úton, PDF formátumban történjen. A pályázatnak a benyújtási határidő lejártáig akkor is be kell érkeznie, ha azt postai úton nyújtja be a pályázó. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokról a jogszabályban meghatározott eljárást követően a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda intézményvezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató/elbíráló fenntartja a pályázat elbírálási határidejének 15 nappal való meghosszabbításának jogát, továbbá a pályázat eredménytelenné nyilvánítását.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.