Dunakeszi Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Révész István Helytörténeti Gyűjtemény

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.06.01 - 2023.05.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2120 Dunakeszi, Szent István utca 48.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dunakeszin található Révész István Helytörténeti Gyűjtemény kezelésével, gyarapításával és feldolgozásával járó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, történész vagy muzeológus végzettség,

        Közgyűjteményi területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Szakirányú oktatási területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Közgyűjteményi területen szerzett, legalább 3 év vezetői tapasztalat

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Dunakeszi város történetének és/vagy közgyűjteményének alapvető ismerete

        Kiadványszerkesztésben és publikálásban való jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Az intézmény vezetésére, működtetésére vonatkozó átfogó szakmai program

        Büntetlen előéletet igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a postai megkérést igazoló feladóvevény

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, abba beletekinthetnek

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e a pályázat nyilvános testületi ülésen történő tárgyalásához

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vezetői megbízás esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Fő út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-XVI-338/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Fő út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-XVI-338/2018, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2120 Dunakeszi, Fő út 25. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Kjt. 20/A.§ (6) alapján Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. Az érvényes pályázatokat benyújtók bizottsági meghallgatására a pályázatok beérkezését követően kerül sor, május hónapban, melynek pontos időpontjáról telefonon értesítjük a pályázókat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.dunakeszi.hu - 2018. április 4.

        Telekeszi TV - 2018. április 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lőrincz Róbert nyújt, a 06-20-326-1576 -os telefonszámon, illetve lorincz@mail.dkvk.hu e-mail címen. A közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével. A magasabb vezetői megbízással egyidejűleg a közalkalmazott által betöltendő munkakör: múzeumpedagógus.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.