Bátmonostor Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bátmonostori Bölcsőde és Konyha

bölcsődevezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. január 29-től - 2022. december 31-ig -ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6528 Bátmonostor, Zrínyi Miklós utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Bátmonostori Bölcsőde és Konyha vezetése, a szakmai munka előkészítése, megszervezése, a szakszerű és törvényes működtetés biztosítása. Munkáltatói jogkörbe tartozó feladatok teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        - bölcsődei szakterületen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész Alapellátások 2.B) pontjában meghatározott képesítés

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

        egészségügyi alkalmasság

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        részletes szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 2 példányban

        3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigényléséről szóló bizonylat

        a legalább ötéves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás

        a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek, valamint arról, hogy a pályázatának az elbírálását zárt ülésen kéri-e

        nyilatkozatot arról, hogy sikeres pályázat esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésének meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70-331-3211 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bátmonostor Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6528 Bátmonostor, Zrínyi Miklós utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1031-4/2017/B , valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezető.         Postai úton, a pályázatnak a Bátmonostor Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6528 Bátmonostor, Zrínyi Miklós utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1031-4/2017/B, valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6528 Bátmonostor, Zrínyi Miklós utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend szerint. A benyújtott pályázatokat szakmai bizottság előzetesen véleményezi, majd a pályázati feltételnek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.batmonostor.hu - 2017. december 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.