Szentes Város Önkormányzata Képviselő-Testület

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentesi Művelődési Központ

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.07.01-2023.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6600 Szentes, Tóth József utca 10-14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti és irányítja az intézményt az intézmény alapító okiratában és az SZMSZ-ében foglaltaknak megfelelően, kiemelten a közművelődési tevékenység szervezése, közreműködés a helyi közművelődési célkitűzések megvalósításában. Felelős az intézmény szakszerű, takarékos és törvényes működéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, - felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés; felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat; kiemelkedő közművelődési tudományos tevékenységet végez;,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség; magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz;vezetői program fejlesztési elképzeléssel;bizonyítványok másolata;3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlenségről és 1997.évi CXL.tv.94.§. nem áll művelődési intézményben foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;szakmai gyak. igazolása;nyilatkozat:- személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul; - vagyonnyilatkozat vállalására; -pályázatát az eljárásban résztvevők megismerhetik;- nyílt vagy zárt ülésen kéri a tárgyalást;Kjt.41.§.(2) szerinti összeférh.nem áll fenn.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 63/510-345 vagy 63/510-309 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-Testület címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U-1234/2018. , valamint a beosztás megnevezését: közművelődési szakember/igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-Testület címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U-1234/2018., valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember/igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési eljárást követően a megbízásról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát, indoklás nélkül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szuperinfo - 2018. február 1.

        Szentesi Élet (városi hetilap) - 2018. február 2.

        Délmagyarország (napilap) - 2018. február 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a szentes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.