Dél-Pesti Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest XXI. Kerületi Arany János Általános Iskola

intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1213 Budapest XXI. ker., Szent László utca 84.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény intézményvezető-helyettesének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a ráruházott tanügyi feladatok elvégzése, a NOKS és technikai dolgozók irányítása, valamint az intézmény működésével kapcsolatos eljárás olyan ügyekben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, általános iskolai tanár vagy tanító,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - szakmai önéletrajz, diploma másolat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        - max. 5 oldalas vezetői pályázat

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30-832-0180; 427-0687 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 168/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 168/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.