Tata Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tatai Geszti Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 15.-2023. augusztus 14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Gesztenye fasor 39.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezése szerinti munkaköre mellett vezeti az intézményt, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkt.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra, biztosítja annak működését, költségvetésének betartását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, az Nkt. 67.§ (1) bek. a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

        az Nkt. 66.§(1) bekezdésének b) pontja szerinti büntetlen előélet és cselekvőképesség, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

        az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,

        a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§-ának való megfelelést igazoló, érvényes erkölcsi bizonyítvány -azzal, hogy a munkakör része 18. életévet be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás- a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

        a pályázó nyilatkozata arról, hozzájárul-e, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak,

        szakmai gyakorlat meglétét hitelt érdemlően tanúsító munkáltatói igazolás.

        végzettséget és szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 34/588-662 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/ 14 /2017. , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető .         Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/ 14 /2017., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletnek megfelelő eljárási rend szerint történik. A pályázat eredményéről a résztvevők írásbeli értesítést kapnak. A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidő lejártát követő 30. napot követő első testületi ülés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tata.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben az állást elnyerő pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a vezetői megbízással egyidejűleg közalkalmazotti kinevezése az Nkt. 3. sz. mellékletében feltüntetett, felsőfokú szakképesítést igénylő munkakörbe történik. A pályázati anyagokat kérjük 2 példányban /eredeti+másolati példány, mely csak az önéletrajzot és a vezetési programot tartalmazza/ benyújtani. A pályázati határidőnél a postára adás idejét kell figyelembe venni. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.