Kecskeméti Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI

testnevelő tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét-Méntelek, Kecskeméti út 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felső tagozatos testnevelés órák megtartása, tantárgyi tehetséggondozás, felzárkóztatás. Pályakezdő kollégát is várunk.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy Egyetem, testnevelő tanár,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy

        Cselekvőképesség

        Önállóság, felelős munkavégzés, csapatmunkára való alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, edző, gyógytestnevelő,

        Aktív sportolói előélet

Elvárt kompetenciák:

        Tanulókkal kapcsolatos pedagógiai, pszichológiai ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-76/417776 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Kecskeméti Vásárhelyi Pál Ált. Isk. Ménteleki Tagi Kecskemét-Méntelek, Kecskeméti út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 346/2018 , valamint a munkakör megnevezését: testnevelő tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 346/2018, valamint a munkakör megnevezését: testnevelő tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét-Méntelek, Kecskeméti út 41. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.