Jászberény Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jász Múzeum

múzeumigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2018. június 1. - 2023. május 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Táncsics utca 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- A jogszabályokban meghatározott, és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése, közalkalmazottak és munkavállalók felett munkáltatói jogok gyakorlása. - A Jász Múzeum feladatellátásához szükséges anyagi-tárgyi, szervezeti és személyi feltételek fenntartása, a működési rend biztosítása. - Költséghatékony gazdálkodás biztosítása. - Részvétel a Jász Múzeum gyűjteményének gyarapításában, a tudományos kutató- és feldolgozó munkában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalakalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint mesterfokozatú egyetemi végzettség és szakirányú szakképzettség, vagy jogász, vagy közgazdász szakképzettség,

        a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység;

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94.§ (1) bekezdés a) pontja alapján;

        egészségügyi alkalmasság;

        tárgyalási szintű idegennyelv-ismeret

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kapcsolatteremtő és problémamegoldó képesség,

        Jó szintű kommunikációs és együttműködési képesség,

        Jó szintű stratégiai gondolkodás, döntési, együttműködési, konfliktuskezelési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó fényképes szakmai önéletrajza,

        motivációs levél,

        a munkakörhöz tartozó lényeges feladatok ellátására, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzelések ismertetése (részletes szakmai program),

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94.§ (1) bekezdés a) pontja alapján),

        végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum,

        államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás másolata,

        a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,

        a pályázó nyilatkozata, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,

        a pályázó elérhetősége.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 57/505-712 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jászberény Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/1038/2018. , valamint a beosztás megnevezését: múzeumigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Jászberény Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/1038/2018., valamint a munkakör megnevezését: múzeumigazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint összehívott - bizottság véleményezi. A bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a miniszteri véleményezést követő első rendes testületi ülésen dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Jászberény város honlapja - 2018. január 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.