Diósjenő Község Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Diósjenő Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2643 Diósjenő, Szabadság út 31.

Ellátandó feladatok:

A jegyző számára a Mötv.-ben és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása, a Diósjenő Polgármesteri Hivatal vezetése.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Diósjenő Polgármesteri Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, főiskolai igazgatásszervező vagy állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,

        közigazgatásban szerzett legalább 2 éves tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a Kttv. 45. § (4) bekezdése szerinti önéletrajz

        iskolai végzettséget, egyéb képzettségeket igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

        három hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/35-525-018 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Diósjenő Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2643 Diósjenő, Szabadság út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2018 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Diósjenő Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2643 Diósjenő, Szabadság út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2018, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 2643 Diósjenő, Szabadság út 31. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Tóth János polgármester a pályázatok értékelése, valamint a személyes meghallgatás alapján dönt a jegyzői kinevezésről. A pályázat kiírója a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Diósjenő Község honlapja - 2018. január 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.