Berettyóújfalui Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és AMI

általános iskolai tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.03.19 - 2018.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

tanítói feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII.30) sz. Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanítói szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

        cselekvőképesség

        A pályázó vállalja a Berettyóújfalui Járás illetékességi területén történő munkavégzést.

Előnyt jelentő kompetenciák:

        empátiakészség, együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolati példánya

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/387-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/387-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát, valamint a pályázat visszavonásának jogát a Tankerületi Központ fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 5.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.