Szabadtéri Néprajzi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ

Pénzügyi vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 12 hónap, hosszabbítási lehetőséggel, 2020. jan.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 12 hónap, hosszabbítási lehetőséggel, 2020.jan.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Támogatási Szerződésnek megfelelő tevékenységek végrehajtása során a konzorciumi tagok, külső szakértők, szolgáltatók szerződés szerinti teljesítését összehasonlítja a tervekben szereplőkkel, biztosítja, hogy a kapott támogatás felhasználása kizárólag a Támogatási Szerződéssel és annak mellékleteivel összhangban történjen. A projekt összes költségére és folyósított támogatására vonatkozóan tételes, és az ellenőrzés céljára megfelelő, pontos, rendszeres és teljes körű könyvviteli nyilvántartást vezettet a projekt könyvelővel. Elkülönített könyvviteli rendszerű könyvelés adatait használva pénzügyileg vezeti a projektet. Segíti a könyvvizsgáló munkáját. Biztosítja, hogy a projekt gazdálkodása egyértelműen követhető és egyéb pénzügyi tranzakcióktól elkülöníthető legyen. Gondoskodik az alátámasztó dokumentáció megőrzéséről a projekt megvalósítás befejezésének dátumától számított 10 évig. Felállítja a projekt könyvelési, pénzügyi, időközi beszámolási jelentéshez szükséges pénzügyi kimutatások rendszerét. Naprakész információkat biztosít a projekt költségvetési és likviditási helyzetéről. Heti rendszerességgel beszámol a projekt pénzügyi előrehaladásáról a konzorciumvezető gazdasági és értékesítési igazgatója és az ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettes felé. A szakmai vezetőkkel, szükség esetén a tématerületek szakmai koordinátoraival és a projektmenedzsment tagokkal hetente egyeztet az időbeli, megfelelő pénzügyi teljesítés érdekében. Gondoskodik a projekt összes támogatható költségének kimutatásáról. Elkészíti a projekt bevételeinek, kiadásainak és cash flowjának összesítését, és rögzíti a kifizetéseket. Áttekinti, és pénzügyi szempontból ellenőrzi a projekt során kötött szerződéseket (beleértve a konzorciumi tag szerződéseit is), és a Támogatási Szerződés és mellékletei szerinti megfelelőségüket vizsgálja. A konzorcium kifizetési igényléseit ellenőrzi, benyújtja a kifizetési kérelmeket és az előírt hiánypótlásokat koordinálja. Változás esetén elkészíti a Támogatási Szerződés módosított pénzügyi mellékleteit és változás bejelentést vagy szerződésmódosítási kérelmet nyújt be az Irányító Hatósághoz. Az Irányító Hatóság helyszíni ellenőrzése esetén segíti az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízottak munkáját, számukra a pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos minden szükséges tájékoztatást megad, kérésükre a projekttel összefüggésben keletkezett bizonylatokba, számlákba, iratokba betekintést enged, ellenőrzési tevékenységüket támogatja. a projekthez kapcsolódó PVÜ egyeztetéseken való részvétel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, pénzügyi és területen szerzett felsőfokú végzettség,

        Minimum 5 év pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        1-3 év vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        EU támogatott projektben szerzett min. 3 év tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Kulturális intézménynél szerzett több éves szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Stratégiai látásmód, lényeglátás,

        Jó vezetői készségek,

        Nagy munkabírás, terhelhetőség, jó konfliktuskezelő készség,

        Megbízhatóság, pontosság, kitartás,

        Kiváló szervezőkészség, problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        motivációs levél

        magyar nyelvű Europass önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: efop333_pü_vez , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (2001 Szentendre, Sztaravodai utca -. - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: efop333_pü_vez, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi vezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton http://mokk.skanzen.hu/penzugyi-vezeto-allaspalyazat.html oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://mokk.skanzen.hu/penzugyi-vezeto-allaspalyazat.html

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1.6. pontja értelmében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – mint minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv – nem létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte. Tekintettel arra, hogy elsődleges szempont a projekt teljes időtartamára vonatkozó foglalkoztatás, kérjük, hogy csak abban az esetben nyújtsák be jelentkezésüket, ha a 2019. szeptember 15-ig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltik be és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt nem szerzik meg.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.