Úri Napsugár Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Úri Napsugár Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. december 31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2244 Úri, Széchenyi utca 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedagógiai szakmai feladatok (Nkt.előírásai alapján). Tanügyi igazgatási, adminisztratív teendők. Egyéb feladatok a teljes munkaidő kitöltése alatt a gyermekcsoport és az intézmény érdekében. Pedagógiai program elfogadása és alkalmazása. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-29/456-003 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Úri Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (2244 Úri, Széchenyi utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Úri Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (2244 Úri, Széchenyi utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2244 Úri, Széchenyi utca 59. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyag tanulmányozása után szükség szerint személyes meghallgatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uri.hu - 2018. január 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.