Veszprémi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

az Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.02.12-2022.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8420 Zirc, Köztársaság utca 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanórák megtartása (szolfézs, vagy főtárgyi óra), valamint intézményegység-vezetői feladatok ellátása: teljes hatáskörben és teljes felelősséggel szervezi az alapfokú művészetoktatás szakmai munkáját. Nyílt napokon, továbbtanulási rendezvényeken, alkalmassági szűréseken közreműködik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormány rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        vagy egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve

        Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

        Legalább 5 év alapfokú művészetoktatásban szerzett gyakorlat

        Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejüleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Szakmai program

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség,szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

        A pályázó legalább 5 éves pedagógus munkakörben (illetve jogszabályban meghatározottak alapján ezzel egyenértékű munkakörben) eltöltött szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum. (A formája nem kötött, de egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen az eltöltött gyakorlat időtartama.)

        Teljes körű 90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel való közléséhez)

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. február 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36/30/811-3177 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Szabadság tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/178/00024-2/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Szabadság tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/178/00024-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-vezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a magasabb vezetői megbízást a tankerületi igazgató adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, kettő azonos szövegű és mellékleti példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi Tankerületi Központ címére (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.). A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.