Szent István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

könyvtáros, informatikus könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtári dokumentumok formai és tartalmi feltárása. Részvétel az állományellenőrzés folyamatában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi szintű könyvtárosi/informatikus könyvtárosi végzettség, vagy egyéb felsőfokú végzettség és könyvtárosi szakirányú képesítés,

        Idegen nyelv(ek) ismerete (elsősorban az angol szaknyelv aktív alkalmazásának képessége),

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy,

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Jártasság az adatbázisok használatában, szaktájékoztatásban,

        Egyetemi szakirányú végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Felsőoktatási vagy szakkönyvtári szakmai tapasztalat (legalább 1-3 év),

        HunTéka integrált könyvtári rendszer ismerete,

        További idegen nyelvek ismerete, egyéb ismeretek, illetve szakképesítés.

Elvárt kompetenciák:

        Motiváltság és pozitív hozzáállás a feladatokhoz,

        Problémamegoldó készség, önálló munkavégzés képessége,

        Logikus, felhasználó-orientált szemléletmód, precizitás, sokoldalúság,

        Innovatív szemléletmód,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata, amennyiben a pályázó végzettségét illetően idegen nyelvű okirattal (bizonyítvánnyal/oklevéllel) rendelkezik, abban az esetben a pályázónak intézkednie szükséges az adott képesítésnek az Oktatási Hivatalnál történő elismertetéséről, melyről bővebb információ az Oktatási Hivatal, Magyar Ekvivalencia és Információs Központja honlapján található;

        Részletes önéletrajz, amely bemutatja a pályázó eddigi szakmai életútját is;

        Motivációs levél;

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik.

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennált korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 28/522-000/1171 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. , Humánpolitikai Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIE-K/85-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros, informatikus könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIE-K/85-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros, informatikus könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Szent István Egyetem Foglakoztatási Követelményrendszere szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZIE, NKI honlapja - 2018. január 12.

        SZIE hirdetőtáblája - 2018. január 12.

        Katalist könyvtáros levelező lista - 2018. január 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.