Győrzámoly Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Győrzámoly Község Önkormányzata

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása. Szociális segítő tevékenység biztosítása az 1997. évi XXXI. törvény és az 1993. évi III. törvény, valamint a kapcsolódó rendeletek alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a munkakört kizárólag a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének II. rész I/1. pontjában felsorolt felsőfokú végzettség birtokában lehet betölteni,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás

        végzettséget igazoló okiratok másolata,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, és azokat a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 96/352-122 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Győrzámoly Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2018. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Győrzámoly Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9172 Győrzámoly, Rákóczi utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2018., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok benyújtását követően a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gyorzamoly.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.