Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 3. számú melléklet 65. pontjának megfelelő Belső ellenőrzési feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Javaslatot készít az osztályvezető részére a féléves, éves ellenőrzési munkaterv összeállításához; Ellenőrzi az NFA általa ellenőrzött területéhez kapcsolódó működés szabályozottságát, az NFA iratkezelésének szabályozottságát és szabályosságát, a Szervezet vagyonhasznosítási tevékenységéhez kapcsolódó pályáztatás folyamatának szabályozottságát és szabályosságát, az éves beszámolók megfelelőségét, a kötelezettségvállalás folyamatát, a vagyon védelmét és ésszerű hasznosítását; Kialakítja és vezeti a vagyonnyilvántartási, vagyonkezelési, valamint a vagyonhasznosítási belső ellenőrzéssel kapcsolatos adatbázist, az adatállományt naprakészen nyilvántartja; Közreműködik a Belső Ellenőrzési Osztály ellenőrzési és egyéb nyilvántartásainak vezetésében; Az ellenőrzések írásba foglalt megállapítás-tervezetét – az ellenőrzési jelentés-tervezetet - és a javaslatokat közvetlen vezetője elé terjeszti egyeztetés, elfogadás céljából; Részt vesz az NFA Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti azon szakmai fórumokon, képzéseken, melyeket az osztály munkatársai számára előírtak, valamint az osztályvezetői rendelkezés alapján egyéb tanácskozásokon; Közreműködik módszertani útmutatók és egyéb dokumentációk kidolgozásában; Részt vesz a Belső Ellenőrzési Osztály munkájával kapcsolatos külső vagy belső adatszolgáltatásban; a vezetői információs rendszer kiszolgálásának támogatásában; Amennyiben egy belső ellenőrzési vizsgálat során vizsgálatvezetőnek jelölik ki, felelős az ellenőrzési program összeállításáért, és az adott ellenőrzés irányításáért; Részt vesz a jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján meghatározott ellenőrzési projektekben, megbízás alapján egyes ellenőrzési programokban vezetői feladatokat lát el; Az egyes ellenőrzésekhez kapcsolódóan elkészíti az ellenőrzések jegyzőkönyvét, jelentését a feltárt hiányosságok alapján javaslatokat tesz; Az ellenőrzésekkel kapcsolatban kockázatelemzéseket, kontrolling elemzéseket, tanácsadást végez; A külső belső ellenőrzésekhez kapcsolódó monitoring nyilvántartásának vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a Belső Ellenőrzési Osztály jóváhagyott ellenőrzési terve alapján az osztályvezető által meghatározott ellenőrzési feladatokat, különösen a szabályozottsági, vagyonnyilvántartási, vagyonkezelési, valamint a vagyonhasznosítási ellenőrzéseket.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, • Miniszteri rendeletben meghatározott szakirányú és más felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány ,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, közgazdász,

        • Közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 éves szakirányú tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási szakvizsga megléte

        Felsőfokú informatikai ellenőri vizsga

        Belső ellenőri OKJ vagy CIA vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint, Motivációs levél, Végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata, Nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata, Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet címére történő megküldésével (1149 Budapest, Bosnyák tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NFA-000701/001/2018 , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet címére történő megküldésével (1149 Budapest, Bosnyák tér 5. IV. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NFA-000701/001/2018, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt munkakörre határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén - amennyiben pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik - önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet kiválasztási adatbázisába, legfeljebb 6 hónapos időtartamra. Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor –eredménytelen pályázat esetén – pályázati anyaga az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az önéletrajz részletes tartalmát a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szabályozza. Az adatokat a Humánpolitikai Osztály munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek (21.-22 §).

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.