Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Fogorvostudományi Kar Általános Orvosi Ismeretek Intézetbe

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézetvezető munkáját segítve, a Fogorvostudományi Kar Dékánjával együttműködve felelős az Intézet által koordinált oktatási feladatok folyamatos szervezéséért, fejlesztéséért és köteles azokban tevékenyen részt venni. Témavezetőként részt vesz a TDK képzésben. Feladatokat vállal az egyetemi és hazai tudományos közéletben. Kutatói együttműködés kialakítása a Debreceni Egyetem más tanszékeivel és intézeteivel. Az intézet vezetőjének munkáját segítve részt vesz az intézet tudományos együttműködéseinek koordinálásában, a kollaborációs partnerekkel való kapcsolattartásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, általános orvosi diploma,

        tudományos fokozat

        egy, a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területén elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság

        átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, új tantárgyak programjának kialakítására

        önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk

        képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre

        oktatásban szerzett szakmai tapasztalat

        végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat

        magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a fogorvosképzésben

        kötelező tanterven kívüli oktatói tevékenység

        a szakma mélyreható ismerete, emellett további szakmai és tudományos specializáció

        önálló szakmai profil

        a PhD megszerzése óta szakterületén hazai és nemzetközi lektorált tudományos folyóiratokban megjelent közleményekkel alátámasztott folyamatos tudományos tevékenység

        megfelelő szakmai tudományos kapcsolattal való rendelkezés

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegen nyelv tudását, szakmai tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét

        részletes szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelv tudását igazoló okiratok hitelesített másolatait (belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök főigazgató végezheti)

        fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf.: 400. FOK Dékáni Hivatal . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/93-7/2018. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens .         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/93-7/2018. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A DE és a FOK szabályzatainak megfelelően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2018. január 22.

        https://kozigallas.gov.hu - 2018. január 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.