Aszód Városi Kulturális Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény

néprajzos muzeológus, tagintézmény-vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2170 Aszód, Szontágh lépcső 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény tagintézményének szakmai irányítása. A rábízott gyűjtemények gondozása, feldolgozása. Részt vesz az intézménnyel kapcsolatos pályázatok előkészítésében, lebonyolításában. Előkészíti, és felügyeli a tagintézmény munkatervét, beszámolóit, statisztikai jelentéseit. Az egyéni munkatervében foglaltaknak megfelelően tudományos kutatást folytat. Ennek keretében feldolgozza a gyűjteményét alkotó műtárgyakat, illetve a múzeum gyűjtőterületéhez (Galga-mente) kapcsolódó néprajzi kutatómunkát végez. Eredményeit szakmai fórumokon publikálja. A gyűjteményéhez és szakterületéhez kapcsolódó kiállításokat rendez. Részt vesz az intézmény közművelődési, múzeumpedagógiai tevékenységében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, néprajz szak,

        Néprajzos munkakörben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        régész, múzeumpedagógus, művészettörténész végzettség,

        Alap szintű MúzeumDigitár rendszer használat,

Elvárt kompetenciák:

        határozott döntési képesség,

        önálló munkavégzés,

        megbízható problémamegoldó képesség,

        csapatszellem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        szakmai önéletrajz

        publikációs jegyzék

        sikeres pályázat esetén - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 30 2163667 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Aszód Városi Kulturális Központ címére történő megküldésével (2170 Aszód, Kossuth Lajos út 72. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/3593-2/2015 , valamint a munkakör megnevezését: néprajzos muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Aszód Városi Kulturális Központ címére történő megküldésével (2170 Aszód, Kossuth Lajos út 72. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/3593-2/2015, valamint a munkakör megnevezését: néprajzos muzeológus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2170 Aszód, Szontágh lépcső 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az intézmény vezetője, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A határidőn túl vagy hiányosan benyújtott pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.aszod.hu - 2018. február 15.

        www.pulszky.hu - 2018. február 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.