Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Magyar Földrajzi Múzeum

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.01-2023.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Budai út 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 A pályázatban kidolgozott vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott éves munkaterv alapján történő feladatellátás;  Munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben;  Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása;  Együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel;  A kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében az alábbi feladatok magas színvonalon történő ellátása: - a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerinti, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesének őrzése, gondozása, és bemutatása, - kutatási tevékenység lehetőségének biztosítása, - kultúraközvetítő, közművelődési tevékenység ellátásával hozzájárulás az egész életen át tartó tanulás folyamatához, - közművelődési rendezvények és egyéb programok rendezése, - együttműködés nevelési-oktatási intézményekkel, ennek keretén belül múzeumpedagógiai programok szervezésével közreműködés az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérésében, - a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozása, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálat biztosítása, - turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóinak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten a gazdaság élénkítésének elősegítése, - részvétel a kulturális javak védetté nyilvánításával és kiviteli engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) az annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közművelődési és közgyűjteményi intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 8/2008. (II.22.) önkormányzati rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség;,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

        Büntetlen előélet, illetve annak ténye, hogy a pályázó nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

        Tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret

        Végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlattal történő rendelkezés

        Vezetői gyakorlat

        Kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység

        A munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudással való rendelkezés

        Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet 1. melléklet 4. pontja szerinti közalkalmazotti munkakörök valamelyikébe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Tudományos fokozat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata

        Idegennyelv-ismeret igazolása, mely történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával

        A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot és a vezetői gyakorlatot igazoló okiratok egyszerű másolata

        Szakmai önéletrajz

        Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata

        Pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-23-522-349 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/9930/2018 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/9930/2018, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A szakértői bizottsági meghallgatást és véleményezést követően, a bizottság véleményét mérlegelve a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlés hozza meg. Az országos szakmúzeum vezetőjének megbízásához a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.erd.hu - 2018. március 5.

        Érdi Újság - 2018. március 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot mellékletekkel együtt, postai úton, két nyomtatott példányban kérjük benyújtani. Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A vezetői megbízással egyidejűleg létesülő közalkalmazotti jogviszony esetén három hónapos próbaidő kerül kikötésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.