Déri Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Déri Múzeum

történész-muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Déri tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Múzeum történeti gyűjteményének és Déri-gyűjteményének gyarapítása, kezelése, megőrzése és feldolgozása.Kutatások, tudományos tevékenységek végzése, eredmények publikálása.Tárlatvezetések tartása. A Múzeum kiállításaihoz tématervek, forgatókönyvek készítése, illetve kiállítások megvalósításában való részvétel. Szakmai továbbképzése érdekében konferenciákon, előadásokon való részvétel. Részt vesz a Múzeum közművelődési feladataiban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, történelem,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetemi végzettség, történelem szak

        Numizmatikai végzettség vagy folyamatban lévő numizmatikai tanulmányok

        Középfokú "C" típusú nyelvvizsga

        Múzeumi gyakorlat -1-3 év szakmai tapasztalat

        Felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        a Kjt. 20/A§ (5) bek. b) pontja alapján a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        Sikeres felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Déri Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 104/2018. , valamint a munkakör megnevezését: történész-muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Déri Múzeum címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Déri tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 104/2018., valamint a munkakör megnevezését: történész-muzeológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés. A pályázók a döntésről email-ben értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www. debrecen.hu - 2018. február 13.

        www.derimuzeum.hu - 2018. február 13.

        DMJV Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája (4026 Db., Kálvin tér 11.) - 2018. február 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidővel jön létre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.