Makói Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Makói Polgármesteri Hivatal

pályázati referens (3 fő)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése: az Európai Unió és más államok, valamint a nemzetközi szervezetek pályázati kiírásait, a részvételhez szükséges intézkedések előkészítése, • együttműködés a pályázati szakmai tevékenységek lebonyolításában közreműködő szervezetekkel, • kapcsolattartás az Önkormányzat által megbízott pályázatíró és projektmenedzsment-szervezetekkel és személyekkel, • tájékoztatja a felmerülő európai uniós és hazai pályázati lehetőségekről a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit, az önkormányzati intézményeket, valamint az egyéb érintett személyeket, szervezeteket, • előkészíti a képviselő-testület és a bizottságok pályázati ügyekre vonatkozó döntését és tájékoztatását, • pályázati adatbázist vezet az európai uniós és hazai pályázatok vonatkozásában, figyelemmel kíséri a vállalt kötelezettségek teljesítését, • közreműködik az éves költségvetési rendelet pályázatokkal kapcsolatos megalapozásában, • közreműködik a pályázati dokumentáció összeállításában, • közreműködik a támogatott pályázatok megvalósításában, ellátja a projektmenedzsmenti feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, (1 fő pénzügyi szakirányú középfokú végzettség),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, közgazdász vagy műszaki terület,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        már lezárult Uniós pályázatok lebonyolításában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal)

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 62511859 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Makói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/51-1/2018/XI. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens (3 fő).         Postai úton, a pályázatnak a Makói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/51-1/2018/XI., valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens (3 fő).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül – a pályázati határidő leteltét követően, személyes meghallgatás után – a kinevezésről a jegyző dönt, melynek eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Makói Hírek - 2018. február 15.

        www.mako.hu - 2018. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mako.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.