Tata Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Intézmények Gazdasági Hivatala

Gazdasági vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.07.01-2023.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Bercsényi utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 11.§-ában meghatározott feladatok ellátása. A költségvetési szerv jogszabályoknak megfelelő gazdálkodásának szervezése, költségvetésének végrehajtása, koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        szerepelnie kell a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

        magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, nem áll foglalkoztatástól való eltíltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,

        végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §-nak való megfelelést igazoló érvényes erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltíltás hatálya alatt,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása, (az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.3.) Korm. rendelet 12.§ (1) bek. b.) alapján)

        2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti regisztráció igazolása

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/30/691-0003 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/94/2018. , valamint a beosztás megnevezését: Gazdasági vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/94/2018., valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági vezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a Kjt. 20/A.§ (6) bek.-e alapján a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a beadási határidő leteltét követő 60 napon belül dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról mérlegelve a bizottság véleményét. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tata.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben az állást elnyerő pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti kinevezése a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet 2.sz. mellékletében felsőfokú szakképesítést igénylő munkakörbe történik. Az intézménynél újonnan létesült jogviszony esetében négy hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázati anyagot kérjük 2 példányban benyújtani. A pályázati határidőnél a postára adás idejét kell figyelembe venni. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázatot kérjük Tata Város Polgármestere részére címezni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.