Karcagi Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Karcagi SZC Hámori András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. március 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Ady Endre út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A személyzeti ügyeket bonyolítja az igazgató utasítása alapján. A munkaszerződések, kinevezések, megbízási szerződések, munkaviszony-megszüntető és elszámoló-lapok, átsorolások iratainak gépelését elvégzi, majd ellátja az ezekkel összefüggő feladatokat. A bérnyilvántartást naprakészen vezeti, a kötelezettségvállalásokat nyilvántartja, előkészíti. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatban adatszolgáltatási kötelezettséget teljesít.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Tb. ügyintézői képesítés,

        államháztartási vonalon vagy közoktatási intézményben munkaügyi - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Europass fényképes szakmai önéletrajz

        Képzettségeket igazoló dokumentumok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot annak elbírálása során harmadik személy is megismerheti

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0630/ 366 01 41 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Ady Endre út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZC/6-10/2018. , valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5300 Karcag, Dózsa György út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZC/6-10/2018., valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot papíralapon zárt borítékban, vagy elektronikusan kérjük megküldeni a tagintézmény címére. Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat ".pdf" formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.hamori-tfured.sulinet.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.