Békéscsabai Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5900 Orosháza, Táncsics utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szaktantárgyak magas színvonalú oktatása, emelt szintű érettségire való felkészítés az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium intézményben. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 62.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, magyar-nyelv és irodalom - történelem szakos tanár,

        -büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - média tanári képesítés

        - referenciák, tehetséggondozó tevékenységben végzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        -szakmai önéletrajz

        -végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata

        - 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valmint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        -a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 68/510-083 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Orosházi Kirendeltség 5900 Orosháza, Táncsics utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 373-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. II. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 373-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a pályázatot eredménytelenek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.