Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Polgármesteri Kabinet

Főépítész

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Kossuth tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Főépítészi feladatok ellátása az alábbi jogszabályokban foglaltak alapján: · az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott főépítészi feladatok ellátása; · a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) kormányrendelet 8. § és 10. §-ban meghatározott főépítészi feladatok ellátása; · a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) kormányrendeletben meghatározott településfejlesztési és településrendezési eszközökkel kapcsolatos főépítészi feladatok ellátása; · a településképi véleményezés, bejelentés és kötelezés helyi szabályairól szóló Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013.(XII.19.) önkormányzati rendeletében előírt főépítészi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség, településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Főépítészi vizsga, vagy a vizsga alóli mentesülés igazolása,

        A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdésében meghatározott legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

        A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §, illetve 87. §-aiban meghatározott, valamint a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsga megléte esetén annak igazolását szolgáló okirat másolata,

        a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §-nak való megfelelést igazoló, érvényes erkölcsi bizonyítvány,

        A pályázó nyilatkozatta arról, hogy nem állnak fenn vele szemben a Kttv-ben, valamint a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott együttalkalmazási tilalmi, valamint összeférhetetlenségi szabályok,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

        a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 34/588-616 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/79/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Főépítész.         Postai úton, a pályázatnak a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/79/2018., valamint a munkakör megnevezését: Főépítész.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Kossuth tér 1. I.em. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatokat a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el a Polgármester egyetértésével. Az elbírálás eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tata.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Közszolgálati jogviszony létesítésekor hat hónapos próbaidő kerül kikötésre. Kérjük a borítékot a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére címezni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.