Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal
Dömösi Kirendeltség

igazgatási-pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2027 Dömös, Táncsics Mihály utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet, 19. pénzügyi és számviteli, illetőleg 14. hatósági feladatkörök

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- Folyamatos kapcsolattartás az önkormányzat és a hivatal dolgozóival. - Munkaköre jellemzően az önkormányzat alábbi számláira/alszámláira naponta beérkező bevételek és kiadások feldolgozása, utalványok elkészítése, banki forgalmak, gazdasági események könyvelése az EcoSTAT rendszerben:  Állami hozzájárulások számla; Munkabér számla; Elkülönített számlák; Pályázati számlák; Adószámlák. - Az EcoSTAT integrált rendszerből a banki terminál felé az önkormányzati alszámlákról továbbítható tételek továbbítása, rögzítése a banki terminálra, melyek két digitális jelszó/aláírás megadása után teljesíthetők. Rögzítés után egyeztetés, az esetleges hibák kijavítása, utalás. - Aláírási joggal rendelkezik a banki terminál rendszerében. - Adatszolgáltatás vezetői döntések előkészítéséhez. - Adatszolgáltatás az egyéb szervezeti egységeknek a beérkezett bevételekről, illetve utalásokról. - Kimutatások és számítások készítése a munkakörébe tartozóan. - A főkönyvi számlák, szakfeladatok rendszeres ellenőrzése. Az egyeztetés során felmerülő hibákat jelzi az adott ügyintézőnek, aki gondoskodik annak javításáról, helyesbítéséről. . - A könyvelés rendszeres egyeztetése az előirányzatokat nyilvántartó munkatárssal. - A tisztázatlan bevételek külön nyilvántartásba vétele és a rendezés érdekében a szükséges intézkedések, levelezések lebonyolítása. - Gondoskodás az Áfa analitika alapjául szolgáló lista EcoSTAT rendszerből történő lekérdezéséről - Az önkormányzati, a hivatali, valamint az intézményi visszaigényelhető és fizetendő ÁFA megállapítása, majd a bevallások elkészítése, és az elektronikus rendszeren keresztül ennek rögzítése, továbbítása. - Minden egyéb adóbevallás határidőben történő elkészítése. - Az önkormányzat, a hivatal és az önállóan működő intézmény törzskönyvi bejegyzésével, törlésével, az adatok módosításával és az adatszolgáltatások teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása. - Főkönyvi zárás után az önkormányzati, a hivatali és az intézményi havi adatszolgáltatás elkészítése a KGR-K11 rendszerben. A jelentések kiinduló állapotát az EcoSTAT program szolgáltatja. - Főkönyvi zárás után a negyedéves önkormányzati, hivatali és intézményi pénzforgalmi jelentés (PMINFO), valamint a mérlegjelentés elkészítése, továbbítása a Magyar Államkincstár felé a KGR-K11 rendszerben. A jelentések kiinduló állapotát az EcoSTAT program szolgáltatja. - Főkönyvi zárás után a féléves és éves költségvetési beszámolók elkészítése a Magyar Államkincstár részére a KGR-K11 rendszerben. A jelentések kiinduló állapotát az EcoSTAT program szolgáltatja. - Részt vesz a következő évre vonatkozó költségvetés előkészítésében. - Részt vesz a féléves, a háromnegyedéves és az éves költségvetési beszámoló előkészítésében, a feladatkörébe tartozó összefoglaló információs táblák elkészítése. - Kezeli a pénzügyi hálózaton található dokumentumokat, táblázatokat és kiegészítő alkalmazásokat. - EBR rendszerben határidőben történő adatszolgáltatás - KIRA számfejtő rendszerben történő naprakész adatszolgáltatás - pályázatok figyelése, pályázatok benyújtásában való közreműködés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Esztergom Város Önkormányzatának önkormányzati rendelete (illetményalap: 47.000 Ft) és az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati, illetőleg Cafeteria Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, vagy főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelői, közgazdasági szakképesítés, illetőleg gazdasági középiskolai végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Hat hónap próbaidő vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul.

        A Kttv-ben foglalt egységes adattartamú közszolgálati önéletrajz.

        Három hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány („büntetlen előéletű, vele szemben a Kttv. 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll”), vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről.

        Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai. (Elektronikus úton történő benyújtás esetén beszkennelt formában kell megküldeni.)

        Tudomásulvételi nyilatkozat arról, hogy amennyiben a pályázat benyújtását megelőző 3 évben az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését megtagadta, úgy az adott jogviszony megszűnésétől számított 3 évig közszolgálati jogviszonyt nem létesíthet, valamint az e törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy beosztást nem láthat el.

        Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e;

        Nyilatkozat arról, hogy a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a hat hónap próbaidőt vállalja;

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző három évben az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállt-e, illetőleg amennyiben igen, úgy annak eleget tett-e;

        Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vételéről, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

        A tárgyban kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját és megnevezését: 2687/2018., igazgatási-pénzügyi előadó.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 33/507-050 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2687/2018. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási-pénzügyi előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2687/2018., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási-pénzügyi előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján, polgármesteri egyetértéssel a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázati kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A Kttv. alapján csak olyan személy nevezhető ki az adott munkakörre, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelt, és a kinevezés napján rendelkezik a fenti hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.esztergom.hu honlapon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalhoz igazgatási-pénzügyi előadó munkakörre benyújtott pályázatom kapcsán az alábbi nyilatkozatokat teszem: • hozzájárulok pályázatom tartalmának és az abban szereplő személyes adataimnak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez; • tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázat benyújtását megelőző három éven belül az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségem teljesítését megtagadtam, úgy az adott jogviszony megszűnésétől számított három évig közszolgálati jogviszonyt nem létesíthetek, valamint az e törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy beosztást nem láthatok el; • a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor velem szemben nem áll fenn; • a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot teszek és a hat hónap próbaidőt vállalom; • jelen pályázatom benyújtását megelőző három évben az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségem fennállt, és annak eleget tettem; VAGY jelen pályázatom benyújtását megelőző három évben az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségem nem állt fennállt; • hozzájárulok önéletrajzom nyilvántartásba vételéhez annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségemnek megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadják.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 5.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.