Litér Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Litér Község Önkormányzata

művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8196 Litér, Ond utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Rendezvényszervezés, közönségszervező feladatok ellátása, civil szervezetek közművelődési tevékenységének koordinálása, hagyományápolás, pályázatírás, projektmenedzsment feladatok, települési ünnepségek, gyermekprogramok szervezése, lebonyolítása, reklám-propaganda feladatok ellátása, művelődési házban dolgozók irányítása, közösségi színtér kulturális életének koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, művelődésszervező, népművelő, vagy andragógia, vagy közművelődési előadó, vagy felsőfokú kulturális menedzser,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        ECDL

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Könyvtárosi szakképzettség,

        közművelődési területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Kommunikációs készség, csapatszellem, szervezési képesség, irányítás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

        arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról nyilatkozat

        iskolai végzettséget, valamint szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Fényképpel ellátott, jogszabályban meghatározott szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 88/598-016 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Litér Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8196 Litér, Álmos utca 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 207/2018. , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Litér Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8196 Litér, Álmos utca 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 207/2018., valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Veszprém megye, 8196 Litér, Álmos utca 37. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot postai, vagy személyesen beadott zárt borítékban kérjük feladni. A beérkezett pályázatok alapján a munkáltató interjúra hívhatja be a jelentkezőket. Az eredményről minden pályázó értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.liter.hu - 2018. február 1.

        Veszprém Megyei Napló - 2018. február 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.liter.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.