Úri Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Úri Napsugár Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.01.01.-2022.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2244 Úri, Széchenyi utca 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának megszervezése, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, a fenntartóval való együttműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógusi végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        óvodapedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        képesítést igazoló okiratok másolata

        az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatait a pályázati eljárással összefüggésben az eljárásban résztvevők megismerhetik

        arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul vagy kéri zárt ülés tartását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-29/456-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Úri Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2244 Úri, Rákóczi út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2011-3/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Úri Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2244 Úri, Rákóczi út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2011-3/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2244 Úri, Rákóczi út 31. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályokban meghatározott véleményezés után a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uri.hu - 2017. november 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A magasabb vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti munkakörbe való kinevezés esetén három hónap próbaidő kerül kikötésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.