Nagykanizsai Tankerületi Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykanizsai Tankerületi Központ

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A tankerület Hazai és Európai Uniós pályázatainak figyelemmel kísérése, az intézményi pályázatok előkészítése, kezelése, benyújtása, a megvalósítás koordinálása, felügyelete, megírásában való közreműködés. Pályázatokhoz kapcsolódó elszámolások elkészítése, felügyelete, felhasználások dokumentálása. Közreműködés a pályázatok megvalósulásának ellenőrzésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Nagykanizsai Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, agy egyetem és 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 66/I. pontjában foglalt szakképzettség valamelyike,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel stb.)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A pályázatkezelés területén szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal

        Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem IV. pontjában a Kttv. 42. § (1)-(3) bekezdéseire kérjük hivatkozni)

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata.

        A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy kinevezése esetén a Kttv. 84-85. § és 87. §-aiban, továbbá, összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

        A pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja

        A pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

        a pályázó motivációs levele

        a pályázatban hivatkozott gyakorlat hitelt érdemlő igazolása, vagy referencia benyújtása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-20/420-4222 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/183/137-29/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/183/137-29/2017, valamint a munkakör megnevezését: pályázati ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatása után a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.