Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Építészmérnöki Kar
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

tanszékvezető-helyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület 2.82

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapvető elvárás a tanszékvezető munkájának segítése a szervezeti egység oktató-kutató és tudományos munkájának szervezésében, korszerűsítésében, a szervezeti egység oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai fejlődésének elősegítésében, a szervezeti egység oktatási és kutatási területének szélesítésében, a tanszék gazdálkodási tevékenységének felügyeletében és segítésében, a pályázati, kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység előmozdításában. A tanszékvezető helyettesítése az egyetem belső szabályzatainak megfelelő felhatalmazások alapján a különböző egyetemi, kari és külső fórumokon. A tanszékvezető-helyettesi megbízás mellett a munkakörének megfelelő időtartamban részvétel az egység oktató és kutató munkájában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 36.§-a, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME vagy Egyetem) Szervezeti és Működési Rendje, valamint Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, (MSc) építészmérnök végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        PhD/DLA vagy ezzel egyenértékű tudományos fokozat

        A tanszék szakmai profiljába és kompetencia területébe eső oktatási és kutatási gyakorlattal rendelkezzen. Elkötelezett legyen az Építészmérnöki Kar és ezen belül a tanszék stratégiai célkitűzései és hagyományai iránt.

        Pályázó lehet az Egyetem teljes munkaidős főállású oktatója (adjunktus, docens, egyetemi tanár) vagy kutatója (tudományos munkatárs, tudományos főmunkatárs, tudományos tanácsadó, kutatóprofesszor), vagy

        Amennyiben a pályázó nem áll közalkalmazotti jogviszonyban az Egyetemmel, akkor:

        a pályázónak rendelkeznie kell legalább 5 éves felsőoktatásban szerzett olyan oktatási-kutatási tapasztalattal, amely alapján docensi vagy adjunktusi munkakörbe kinevezhető.

        előnyt élvez az, aki angol nyelvből felsőfokú (államilag elismert C típusú vagy annak megfelelő) szintű nyelvismerettel rendelkezik.

        A pályázónak a vezetési és irányítási feladatok ellátásához, ezek szervezéséhez és tervezéséhez szükséges képességekkel, a munkatársak munkájának irányításához, eredményeik értékeléséhez, a tehetségek felismeréséhez és kibontakoztatásához, a vezetői utánpótlás elősegítéséhez szükséges tulajdonságokkal és készségekkel rendelkezzen

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását.

        A pályázatnak tartalmaznia kell annak ismertetését, hogy a megbízatást miért akarja elnyerni, és a feladatok ellátásához hogyan tud hozzájárulni. (legfeljebb 2 oldal terjedelemben)

        A pályázathoz mellékelni kell:

        részletes szakmai és vezetői önéletrajzot

        az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb ismereteket tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát, illetve az arra utalást, hogy a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyeket az Egyetemhez már korábban benyújtott, fellelhetők és érvényesnek tekinthetők,

        minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

        érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait – az egyetemi intranet útján – a Kar polgárai harmadik személyként megismerhetik

        nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vezetői megbízással járó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – a megbízás kiadása után 30 napon belül – eleget tesz

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatot kiíró, vagy annak megbízottja(i) személyesen meghallgathatja/meghallgathatják

        nyilatkozatot arról, hogy amennyiben nem áll az Egyetemmel közalkalmazotti főállású, teljes munkaidős jogviszonyban, akkor a pályázat elnyerése esetén a megbízás feltételeként vállalja, hogy oktatói vagy kutatói, határozatlan idejű, teljes munkaidős jogviszonyt létesít

        nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn összeférhetetlenségi ok, illetve a pályázat elnyerése esetén a fennállás megszűntetéséről

        A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban, valamint CD-n az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatalába kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 1 463-3521 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala címére történő megküldésével (1111 Budapest, 1521 Postafiók 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/103 , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/103, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető-helyettes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület 1. emelet 23..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a BME Humánpolitikai Szabályzatában foglalt rend alapján véleményező bizottság felállításával történik. A véleményező bizottság elnöke a tanszékvezető, tagjai a tanszék két, doktori fokozattal rendelkező főállású, teljes munkaidős oktató vagy kutató tagja valamint a Hallgatói képviselet 1 fő delegált tagja. A bizottság titkos szavazással hozza meg véleményét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az oktatási szervezeti egység tanszékvezető-helyettesi beosztás ellátásával történő megbízásokra a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV tv. 37. § és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 20/A § (3)-(8); 20/B §; 23. § és 41. §, valamint a BME Szervezeti és Működési Rendje, valamint az annak mellékletét képező Humánpolitikai Szabályzat, valamint az Építészmérnöki Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó határozatlan idejű, teljes munkaidős, adjunktusi vagy kutatói munkakörre szóló kinevezésére a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján közzétett pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a vezetői megbízás alapja a közalkalmazotti jogviszony fennállása. A pályázattal kapcsolatos egyetemi szabályok a BME honlapján megtekinthetők. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.