Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

6775 Kiszombor, Szegedi u. 2.
Védőnői Szolgálat

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6775 Kiszombor, Szegedi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői feladatok a Kiszombori II. számú védőnői körzetben, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM. rendeletben foglalt óvodai és iskola-egészségügyi védőnői feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        védőnői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolata

        nem pályakezdő esetén érvényes egészségügyi szakdolgozói nyilvántartó kártya másolata, működési igazovány másolata

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-62/525-090 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Védőnő/2017 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Védőnő/2017, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati határidő leteltét követő első ülésén bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kiszombor.hu - 2017. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiszombor.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.