Városi Kincstár - Tiszavasvári

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városi Kincstár - Tiszavasvári

gazdasági vezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. január 1- 2023. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Báthory utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Városi Kincstárhoz tartozó költségvetési szervek adatszolgáltatásainak (költségvetési jelentés, mérlegjelentés, éves beszámoló, támogatások elszámolása stb.) elkészítése, ÁFA- és egyéb adóbevallások készítése, könyvelési feladatok irányítása, ellenőrzése, előirányzat-felhasználási és likviditási tervek készítése, előirányzat-módosítások könyvelése, előkészítése, belső kontroll folyamatok működtetése, pénztárellenőrzés, közreműködés a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatok elkészítésében. Távollétében helyettesíti a Városi Kincstár gazdasági vezetőjét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        magasabb vezető megbízást az kaphat, aki a Városi Kincstár munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;

        felsőfokú képesítés, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Ávr.) 12. §-ában meghatározott végzettség és képesítés igazolása;

        a gazdasági vezető-helyettesnek szerepelnie kell a 2000. évi C. törvény (Szt.) 151.§ (3) bekezdés szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel;

        nem áll fenn a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenség;

        sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz;

        végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolata;

        a 2000. évi C. törvény (Szt.) 151.§ (3) bekezdés szerinti nyilvántartásba vétel igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély hiteles másolatának benyújtása;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy nem a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok;

        nyilatkozat a Kjt. 41.§ (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről;

        nyilatkozat, hozzájárulás arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Városi Kincstár - Tiszavasvári címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Báthory utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 973/2017. , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Városi Kincstár - Tiszavasvári címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 973/2017., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető-helyettes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Báthory utca 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokról az Igazgató dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthassa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszavasvári Város Honlapja - 2017. november 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.