Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pétervásárai Napköziotthonos Óvoda Váraszói Tagóvodája

Vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3254 Váraszó, Rákóczi út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodavezetői feladatok elvégzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Óvodapedagógus - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

        pedagógus szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        vezetői program

        végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy páláyzati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        a pályázatának tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 36/368-111 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (3250 Pétervására, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: J139/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Tagóvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (3250 Pétervására, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: J139/2017, valamint a munkakör megnevezését: Tagóvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestülete Váraszó Község Önkormányzatának Képviselőtestületének előzetes véleményével bírálja el. A tagóvoda vezetőjének kiválasztása során a tagóvoda telephelye szerinti önkormányzatot egyetértési és jelölési jog illeti meg, azaz egyetértése hiányában a támogatását nem élvező személy a tagintézmény vezetésével nem bízható meg.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.petervasara.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.